Stadgar

§ 1 Namn
Gastronomiska Sällskapet Marmiterna i Helsingborg

§ 2 Ändamål
Sällskapet har till ändamål att verka för större förståelse för och förbättrade kunskaper i gastronomin, främst genom att samla inom verksamhetsområdet bosatta, gastronomiskt intresserade herrar till praktiska övningar och teoretiska studier i matlagning.

§ 3 Organisation

Sällskapets verksamhet utövas genom årsmöte och sammanträden.
Sällskapets styrelse bereder ärenden som ska beslutas av årsmötet.
Ärenden av mindre vikt beslutas av styrelsen.
Ordinarie årsmöte hålls under september månad, varvid årsmötet väljer
ordförande för mötet.
Kallelse till årsmötet jämte övriga handlingar som rör mötet skickas med brev
eller e- brev genom ordförandens försorg till samtliga aktiva medlemmar senast
en vecka före årsmötet.
Passiva medlemmar tillställs inom samma tid kallelsen mm för kännedom.

Det åligger årsmötet att:
– behandla styrelsens och revisorenas berättelser
– besluta angående ansvarsfrihet för styrelsen
– utse ordförande och ytterligare fyra ordinarie ledamöter
– utse två revisorer
– utse två till valberedning
– fastställa årsavgift och deltagareavgift
– behandla övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet.

§ 4 Medlemskap
Sällskapet har aktiva och passiva medlemmar. Aktivt medlemskap erhålles genom inval vid årsmötet efter förslag och tillstyrkan av styrelsen. Omröstning sker slutet och inval äger rum om 2/3 av de vid röstningen närvarande röstat för inval. Nyintagen medlem informeras av ordföranden efter avhållet årsmöte. Aktiva medlemmar deltager regelbundet i sällskapets arbete Aktiva medlemmar som utan att anmäla giltigt förfall varit frånvarande vid mer än 3 sammanträden under verksamhetsåret, uteslutes ur sällskapet genom styrelsens försorg. Passiva är sådana medlemmar som på grund av ändrade förhållanden icke längre regelbundet kan deltaga i aktivt arbete. Överföring från aktivt till passivt medlemskap avgöres av styrelsen då förändring av medlemskapet är befogat. Passiv medlem erlägger full årsavgift men saknar rösträtt. Passivt medlemskap övergår automatiskt till aktivt medlemskap om sådan ändring skriftligen begärts hos styrelsen, under förutsättning att av årsmötet beslutat antal aktiva medlemmar inte överskrids. Aktiv eller passiv medlem som icke erlagt beslutad årsavgift inom föreskriven tid uteslutes ur sällskapet genom styrelsens försorg. Uteslutning av annan anledning än vad som ovan angivits sker av sällskapet på förslag av styrelsen. Vid uteslutning tillfaller erlagda avgifter sällskapet.

§ 5 Styrelse
Sällskapets styrelse består av 5 ledamöter. Ordföranden utses av årsmötet för 1 år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelseledamot väljes för en tid av 2 år. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut som ej gäller uteslutning kräves enkel röstövervikt. Inval och uteslutning sker med 2/3 majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Sällskapets firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Styrelsen äger rätt att för kassaförvaltaren utfärda bank- och postgirofullmakter.

§ 6 Revision
Det åligger de av årsmötet valda revisorerna att granska sällskapets räkenskaper och förvaltning samt att upprätta revisionsberättelse för verksamhetsåret och att framlägga förslag ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 7 Verksamhet
Verksamhetsåret sträcker sig från 1 juli – 30 juni nästkommande år. Sammanträden skall hållas en gång i månaden undantaget juli och augusti månad. Sammanträdesdag är i regel första måndagen i månaden. Värdar för månadsmöten utses vid årsmötet. Värd och vice värd ansvarar för alla arrangemang vid sammanträdet. Senast en vecka efter sammanträdet skall redovisning ske till sällskapets kassaförvaltare. Aktiva och passiva medlemmar skall senast måndag före  sammanträdesdagen avanmäla respektive anmäla sitt deltagande till värden. Gäster skall via aktiv medlem anmälas till värden för sammanträdet. Värden avgör om plats finnes. Det skall årligen avhållas en dammiddag vid månadsmötet i juni.

§ 8 Ändring av stadgar
Ändring av sällskapets stadgar beslutas vid ordinarie årsmöte.Förslag till ändring ska
tas med i kallelsen till årsmötet.